Kaiser Franz Josef - Warte auf der Bischofskoppe 890,6 m/m - Zlaté Hory - Zuckmantel in Schlesien

Výpověď (aktualizováno 15.6.2015)

vypoved

 

Otevřený dopis Klubu přátel Zlatých Hor zastupitelstvu Města Zlaté Hory

Roman Pavlík, na základě pověření členské schůze KPZH

 

V letošním roce se zastupitelstvo Města Zlatých Hor rozhodlo našemu spolku neudělit dotaci na opravu starého památkově chráněného důlního díla, ačkoli je tato činnost v souladu s Programovým prohlášením Města. Při tomto rozhodování se neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo, ale použilo ničím neověřené tvrzení, že se jedná o nejbohatší spolek ve Zlatých Horách. Důkazem má být skutečnost, že počet řádně dokladovaných vstupenek na rozhledně Biskupská kupa se od předání jejího provozu našemu spolku zvýšil o řád.

 Vzápětí dává Město Zlaté Hory našemu spolku bez udání důvodu výpověď z této rozhledny.

Argumentuje-li Město, že KPZH nemůže být přiznán příspěvek na opravu památky, protože tuto činnost může financovat z provozu rozhledny a následně je provoz této rozhledny klubu odebrán, nezbývá než se domnívat, že Městu činnost KPZH vadí.

Která z činností to asi je? Členové KPZH s finanční podporou Města zprovoznili a předali Městu Městské muzeum i rozhlednu na Biskupské kupě, pro rozhlednu vytvořili samostatnou doménu s vysokou návštěvností, osadili věž meteostanicí, webkamerami a reflektory, iniciovali vytvoření hornického skanzenu v Údolí ztracených štol a v souvislosti s tím se podíleli na kompletním turistickém přeznačení regionu, spolupracovali na projektech hornického skanzenu i několika naučných stezkách, zřídili nebo se zasadili o realizaci řady dalších turistických zajímavostí, jako je zvonička na Rožmitále, odpočívadlo „U hříbku“, či historická tkalcovna na Rejvíze, obnovili provoz nejstarší horské poštovny v ČR a mnoho dalšího. Klub nejen svým názvem, ale i činností propaguje Zlatohorsko při prezentacích místních řemesel i veselého místního folklóru v ČR i v zahraničí, byl partnerem Města při realizaci projektu Multifunkční volnočasové centrum, pořádá nebo se podílí na řadě akcí, jako je Veselé tkalcování, Zlatohorský Klondike atd.

KPZH žádal Město o pronájem Městského muzea, aby mohlo být provozováno o víkendech. Zamítnuto. KPZH se zúčastnil výběrového řízení na pronájem rozhledny, kterou Město provozovalo s velkou ztrátou. Coby jedinému účastníku mu bylo vyhověno. Rozhledna nyní nese Městu čistý zisk 50 tis. Kč ročně. Ovšem na písemnou žádost o potřebné opravy Město nereaguje. KPZH žádal Město o pronájem Zlatokopeckých srubů s tím, že zavede celoroční provoz a zajistí ráz skutečného hornického skanzenu – zamítnuto. KPZH žádal Město o pronájem budov za muzeem s tím, že zde zřídí dílny historických řemesel – zamítnuto.

 Žádáme proto zastupitelstvo, aby:

 1. vysvětlilo, proč se při přiznávání dotace na akci, jež je v souladu s Programovým prohlášením Města, v našem případě neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo.
 2. pro doložení nezaujatého přístupu k našemu spolku provedlo srovnání našeho klubu s obdobnými organizacemi, a to: Jaké roční příjmy plynou Městu z pronájmu městských zařízení jiným spolkům a organizacím, jaké povinnosti vykazování příjmů ze vstupného mají ostatní spolky, jaké průměrné nájemné je obvyklé u jiných osob a organizací.
 3. se vyjádřilo, proč neupozornilo na jakékoli nedostatky v činnosti KPZH, pokud k jeho činnosti existují výhrady.
 4. se vyjádřilo, které z činností KPZH jsou na překážku vzájemné spolupráci, resp. nedělají Zlatohorsku dobré jméno.

„Tento Otevřený dopis je uveřejněn v Jesenickém týdeníku č. 17 ze dne 28. dubna 2015, neboť jeho zveřejnění v květnovém čísle měsíčníku Zlatohorsko (uzávěrka 20. dubna) zabránil starosta Zlatých Hor.“Dovětek k otevřenému dopisu KPZH napsaný Romanem Pavlíkem do jesenického týdeníku. Článek, jenž navazuje na otevřený dopis Klubu přátel Zlatých Hor zastupitelstvu města, upozorňuje na fakt, že hledání pravdy je zapeklitá věc, podobně jako hledání jehly v kupce sena. Dodávám, že takové hledání lze významně ztížit zejména následující taktikou:

Jak nenajít jehlu v kupce sena

 1. Odvrácením pozornosti od jehly a tvorbou zdání, že hledáme něco jiného. V našem případě je vytvořeno zdání, že klub si stěžuje na nepřidělení dotace, na níž není právní nárok. Skutečný podnět dopisu je tím zastřen. Podnětem totiž není nepřidělení dotace, ale (slušně řečeno) nelogický postup Města, jež argumentuje, že klub dotace nepotřebuje, protože si činnost může hradit z příjmů rozhledny. Vzápětí Město těmto příjmům zamezí. Klubu rovněž vadí nerespektování pravidel, která si pro tento účel zastupitelstvo schválilo. Pokud budu otevřeně porušovat pravidla, která sám vydávám, dávám špatný příklad všem ostatním.
 2. Navršením dalšího sena, které sice s problematikou okrajově souvisí (neb vše souvisí se vším), avšak hledání jehly zkomplikuje natolik, že už se v hromadě nikdo nevyzná. V našem případě se jedná o zapletení problematiky soukromé stavby u rozhledny, živnostníků v cestovním ruchu a lidských řečí, jež se proslýchají, takže čtenář neznalý problematiky je uvržen do neřešitelného guláše informací, které zcela zakryjí jádro pudla.
 3. Uvedením velmi jednostranných či neúplných informací. V našem případě uvedením faktu, že do pokladny klubu přiteklo za posledních 7 let 210 tis. Kč z pokladny Města. Není zde však uvedeno, že za stejnou dobu přiteklo do pokladny Města  350 tis. Kč z pokladny klubu (o přínosu a výsledcích činnosti klubu pro Zlatohorsko za toto  období zde z důvodu stručnosti nehovoříme).  Z otevřeného dopisu navíc vyplývá, že klub se cítí postupem Města dlouhodobě diskriminován vůči ostatním organizacím. Požaduje totiž srovnání s jinými organizacemi ve věci přístupu Města. Až po tomto srovnání budeme moci objektivněji posoudit, kde je ona pichlavá jehla ukryta.

Roman Pavlík člen KPZH

Originál článku naleznete  zde.

A tak se to jeví shora

Jako pověřený správce rozhledny na Biskupské kupě chci svým příspěvkem volně navázat na otevřený dopis mého kolegy v Klubu přátel Zlatých Hor (KPZH) Romana Pavlíka „Jak nenajít jehlu v kupce sena„

Nešel jsem na rozhlednu na Biskupské kupě s představou, že budu jen prodávat vstupenky .KPZH považuji za nástupce Zlatohorské sekce MSSGV, jehož členové a příznivci budovali na Jesenicku rozhledny, horské chaty, turistické stezky, ošetřovali prameniště a odměnou jim byla úcta spoluobčanů a podpora úřadů.

Na Biskupské kupě obnovili členové KPZH dvě staré turistické stezky, vytvořili nový mezinárodní okruh, vztyčili Kříž smíření a kříž Rudolfova díkůvzdání, vybudovali Heegerovu vyhlídku, společně s LČR zvětšili plochu parkoviště na Petrových boudách a umístili na něm samorost se značkami KČT.

Vlastními silami, bez dotací, bez podpory Městem Zlaté Hory.

Samotnou rozhlednu učinili členové KPZH bezpečnou prostřednictvím instalace zemnící sítě bleskosvodu, opravili přívodní el. kabel a čerpadlem přivedli vodu z pramene. Vybudovali nový ochoz, omítli a obložili dřevem vstup do rozhledny a obnovili provoz poštovny. Instalovali vlajkový stožár, reflektory, dalekohled, webkamery, meteostanici i volně přístupnou wi-fi. Okolí rozhledny upravili a osadili čtyřiceti lavičkami. Vytvořili prostor pro ohniště.

Mnohatunovou navážkou zpevnili 200 metrů příjezdové cesty.

Vlastními silami, vlastní technikou, bez dotací, bez podpory městem ZH.

Každoročně organizujeme mezinárodní akce, pořádáme novoroční výstupy, císařské dny a technicky podporujeme jiné české i polské akce u rozhledny. Návštěvníkům je rozhledna  přístupna od května do října každý den, při dobrém počasí od slunce východu do slunce západu. V zimě každý víkend, svátek, místní prázdniny.

V roce 2014 bylo prodáno více jak 28 000 ks vstupenek, jsme tak nejnavštěvovanější  rozhlednou Jeseníků (vzhledem k rozhlednám na Zlatém Chlumu, Cvilíně a Pradědu). Vlastními silami, bez dotací, bez podpory Městem ZH, ale ve spolupráci a s propagační podporou měst Glucholazy a Prudnik.

Skvělá, téměř kolegiální je spolupráce se správci LČR, Lasu Paňstvovych, zástupci měst a obcí v podhůří Biskupské kupy na obou stranách hranice, i původní obyvatelé se rádi zastaví. Do pokladny KPZH přináší věž ročně 60 000,- kč. Městu ZH hradí KPZH nájem rozhledny ve výši 50 000,- kč ročně. Odměnou od starosty Ráce ( starostou od r. 2002) za letitou práci je nám několik podivných výpovědí z rozhledny, jak písemných, tak slovních.
Téměř každým rokem přicházejí na rozhlednu různé kontroly na udání. Jeden z kontrolorů pronesl zásadní výrok: „ …někomu tady silně vadíte……“

Oslovuji nyní nejen Zlatohorské zastupitele, ale i návštěvníky rozhledny a prosím o chvíli Vašeho času. Zamyslete se prosím nad předloženými otázkami i žádostmi, nezaujatě a rozvážně suďte a reagujte :

 1. Proč je při tak rozsáhlé a dlouhodobě veřejně prospěšné činnosti KPZH neustále až komickým způsobem hledán jakýkoliv detail, který by bylo možno zveličit, následně KPZH dehonestovat a vypovědět z rozhledny?
  Žádám o předložení nájemních smluv s ostatními spolky a vysvětlení „třídních“ rozdílů uvedených v povinnostech nájemce dotčených nájemních smluv.
 2. Jaké mají připraveno iniciátoři výpovědi – zastupitelé Bitara a Tománek konkrétní, výhodnější řešení pro rozhlednu ve srovnání s činností KPZH, ve prospěch turistů i města ?
  A proč nevyzkouší své avantgardní myšlenky napřed na Zlatorudných mlýnech, provozovaných městem, které přes vyšší plošnou kapacitu návštěvníků, přes výrazně výhodnější přírodní podmínky a mohutnou propagaci městem mají uváděnou návštěvnost téměř o 1/3 nižší než rozhledna (denik.cz)?
  Žádám doložit písemně tato jejich řešení. Naopak nedoložení přesvědčivých podkladů v souvislosti s danou výpovědí jen posílí pochybnosti o objektivitě rozhodování městské rady.
 3. Proč město dlouhodobě nereaguje na naše připomínky ke stavu chátrající rozhledny? V našich silách je rozhlednu kompletně stavebně udržovat, ale ne při neustálé hrozbě výpovědí a neobvykle vysokém nájmu. Žádám vedení města o vysvětlení svého liknavého přístupu k údržbě rozhledny.
 4. Proč je vůbec nutno tímto vyhroceným způsobem a prostřednictvím tisku klást otázky a proč starosta Rác zavádí v souvislosti s rozhlednou cenzuru ?
  Žádám starostu Ráce o vysvětlení svého zákazu zveřejnění příspěvku KPZH ze dne 20.4.2015 ve zpravodaji „Zlatohorsko“.

K bodu 1. a 2. – Písemný návrh pánů Tománka a Bitary i nájemních smluv s dalšími spolky žádám k nahlédnutí do 15.6.2015 z důvodu přípravy na jednání zastupitelstva dne 22.6.2015 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999

Odpovědi na tyto otázky i otázky obsažené v otevřeném dopise KPZH by měly zaznít na veřejném jednání zastupitelstva 22.6.2015.
———————————————————————————————————————–
Technické sdělení.
Pro zachování nepřerušeného provozu rozhledny při ukončení nájmu uprostřed prázdnin vyzývám příslušné pracovníky města Zlatých Hor ku včasnému zahájení jednání ve věci připojení rozhledny na zemnící síť bleskosvodu, přívodu proudu a finanční náhrady za schválené práce na rozhledně.

V případě nedohody bude, bohužel, nutno postupně uvést okolní terén do původního stavu, proto považuji za nezbytné včasné upozornění Městem provozovatelům zařízení na rozhledně, že jejich zařízení bude počínaje 1.8.2015 ohroženo účinky atmosférické elektřiny a výpadky proudu. Toto varování se týká i návštěvníků rozhledny.

Naše rozhledna je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách, je to dáma která přežila horlivé nacisty i devastující komunisty, pomozme ji přežít i současné kořistníky.
Je to na Vás, zastupitelé.

Tento článek je uveřejněn v Jesenickém týdeníku č. 22 ze dne 2. června 2015.

Mirek Petřík, pověřený člen KPZH pro rozhlednu Kaiser Franz Josef Warte na Biskupské kupě.
KPZH požádal o převedení rozhledny na Biskupské kupě do majetku Klubu přátel Zlatých
Hor, z.s.

zadost-o-vez

 

Článek v novinách idnes.cz

10. července 2015 vyšel článek novinách idnes.cz v rubroce olomouckého kraje. Přečíst si jej můžete zde! 1. Krzysztof Caputa napsal:

  Czekam z niecierpliwością, aż Pan Mirek ukończy schronisko na szczycie.
  Pozdrawiam serdecznie!

 2. Ondřej Pavlík napsal:

  Jeden z článků, který do situace vnáší spousty faktů, aby si člověk neznalý všech detailů mohl udělat vlastní představu, najdete na stránkách KPZH (http://www.kpzh.cz/rozhledna-jaktobylo/)

 3. Ludmila Horáková napsal:

  Poprvé jsem navštívila Biskupku v roce 1995, otřískaná ruina, zavřená, sice jsme si tehdy dole v prostoru dnešního parkoviště dali v horské chatě dobrou polívku /krátce nato vyhořela, asi pojist. podvod, dodnes tam není nic, jen parkoviště s mapou/. V roce 1996 jsme koupili v Petrovicích rekreační objekt a několikrát za rok je výšlap na Biskupku rodinná samozřejmost. S velkým obdivem sledujeme mravenčí činnost pana Petříka a jeho spolunadšenců a radujeme se spolu s nimi z každého vylepšení a fandíme jim. Jeseníky jsou ve srovnání s Beskydy a nemluvím o Alpách či Dolomitech „horskými chudými příbuznými“, co se týká turistických bodů. Nevím sice nic o sporech na úřadě ve Zlatých a Turist. svazem, ale něco je špatně, hlavně to, že místo povzbuzení nadšence Petříka došlo k ukončení jeho činnosti úřednickou mašinérií a ta je v naší zemi všemocná. Je nám z toho v Petrovicích hodně smutno, věříme, že nové osazenstvo po příštích volbách rozhodne jinak. V pondělí 22. 2. 2016 bylo v poledne na Biskupce pusto prázdno, nádherné počasí, ale čaj ani limošku jsme nekoupili, dveře na věž zavřené, jen pár listů jakéhosi oznámení se houpalo ve větru………škoda!!

 4. Hana Šmalinská napsal:

  Na radnici sedí asi ,,dřevěné kupy,,

 5. Motlíček Petr napsal:

  Bohužel, nízké pudy vládnou hňupům. Velkorysost a sdílení (úspěch druhého, je i můj úspěch) člověk, aby pohledal.

  Chce to čas. Hňupové vymřou, protože hňupská semínka nebude do čeho sázet. Trpělivost hoši/dívky.

  Amen.

 6. REMTA Francois Plzeň napsal:

  Bonsoir. Konečně se domluvte, celá Evropa má zájem navštěvovat rozhledny. Všichni musí táhnout za jeden provaz, jsme jeden národ. Teď jsme byli na Ještědu a v Liberci, totéž Olomouc ,pro které v celé Evropě a zejména Francii udělám maximální propagaci, ale konečně se domluvte, aby byla rozhledna přístupná veřejnosti. Jde o Vás. Jinak se bude jezdit jinam. Děkuji. Francois

  • Mirek Petřík napsal:

   Dobrý den pane Remta,
   nepovažuji přístupnost rozhledny během mého správcovství za nevstřícný veřejnosti – od slunce východu do slunce západu, sedm dní v týdnu. Máme nejvyšší návštěvnost z rozhleden v Jeseníkách – toto je důvod výpovědi ? V EU?
   Každý provaz má dva konce, jak se chcete domlouvat s někým, kdo Vám cíleně, dlouhodobě háže klacky pod nohy a ve chvíli, kdy tu hromadu klacků přesto překročíte, Vám dá výpověď.
   Rozhledna je majetkem města Zlatých Hor, nikoliv party kořistníků, která se ve vedení města navzájem udržuje při moci.
   Proč o tuto podivnou záležitost nejeví zájem někdo z Olomouckého kraje, do jehož
   pracovní náplně patří rozvoj turistického ruchu ?

   O metodice získávání stížností na naše akce pod rozhlednou svědčí i událost z 1. května 2015 ( Den císařského dělostřelectva ) kdy se tu od časného rána dýchavičně pohyboval s fotoaparátem v ruce otec starosty Ráce a zoufale loudil z návštěvníků nějaké negativní informace. Zkoušel to i dole na parkovišti. Lidé se odvraceli, netušili, co po nich ten stařec chce.

   Přeji hezký den mezi slušnými lidmi.

   • Přeji hezký den.

    Nechce se mi ani uvěřit, čeho všeho jsou lidé schopní a k čemu se propůjčí nebo nechají najmout.
    Jak ponižující, ubohé a nedůstojné starého člověka, který i za cenu ztráty své úcty, dělá takovéhle „dobré skutky!“

 7. Pro KPZH a kastelána.

  „Úspěch je skoro to poslední, co se člověku odpouští.“
  (Truman Capote)

 8. Po přečtení článku MF iDnes, Olomouckého kraje mi nad slovy starosty Ráce zůstal rozum stát.
  Jak je možné, že tento člověk prohlašuje, že se na radnici množily připomínky a stížnosti na provozovatele Biskupské kupy, a přitom to není schopen jako starosta doložit. Lze si to pak vykládat spíš jako nějaké pochybné „láry fáry.“
  Zajímalo by mne, kolikrát za rok na základě stížností p. starosta osobně navštívil rozhlednu aby shledal nejen nedostatky v podobě špatného stavu schodiště ale i oprávněné důvody ke stížnostem. A pokud ano, zda na ně upozornil písemně KPZH a dohlédl na jejich odstranění!
  Pan starosta na jedné straně pochvaluje rozhlednu jako městské stříbro a nádhernou dominantu, odebírá ji bez udání důvodu KPZH a vzápětí si pohrává s myšlenkou, že až město schodiště opraví, znovu ji „někomu“ pronajme. To je nepochopitelné.
  Ruku na srdce, vážení, posadit se do hotového, oblíbeného a zaběhnutého provozu by se líbilo asi každému z nás……
  A známých a příbuzných máme, není-liž pravda???

  • Mirek Petřík napsal:

   Pro Naďu.
   Stížnosti na provoz rozhledny nemohu řešit, o žádných nevím.
   Opravy rozhledny jsem měl odsouhlaseny předchozím starostou p, Začalem. Podařilo se tak mimo jiné vybudovat zcela nový ochoz. Opravě schodiště už zabránil pan Rác ( starosta od r. 2002) svou výpovědí a následnou, podivnou smlouvou.
   Následně jsme ve věci schodiště požádali o vyjádření statika a výsledky zprávy
   ( r. 2007) jsme předložili Městu. Reakce Města byla nulová.
   Technicky bylo možné provést úpravy schodiště za plného provozu do výše
   cca 10 000,- kč vlastními silami již před 8 lety.
   Postoji starosty p. Ráce, jehož úkolem je především starost o bezpečí obyvatel a návštěvníků města, v mnoha směrech nerozumím.
   Co se týče rozhledny jako „rodinného stříbra “ jedná se o konfiskát spolku MSSGV zprovozněný KPZH.
   Pan starosta Rác ve Zlatých Horách ale vytvořil osobně se svým kolektivem jiné „rodinné stříbro“ – prakticky nefunkčí, dokonale ztrátovou sjezdovku v ceně minimálně 120 mil. kč. Proč – to ví jen on.
   Je velmi pravděpodobné, že časem vypsané výběrové řízení na nájem rozhledny na Biskupské kupě vyhraje někdo napojený na radního Tománka.