Kaiser Franz Josef - Warte auf der Bischofskoppe 890,6 m/m - Zlaté Hory - Zuckmantel in Schlesien

Výpověď (aktualizováno 15.6.2015)

vypoved

 

Otevřený dopis Klubu přátel Zlatých Hor zastupitelstvu Města Zlaté Hory

Roman Pavlík, na základě pověření členské schůze KPZH

 

V letošním roce se zastupitelstvo Města Zlatých Hor rozhodlo našemu spolku neudělit dotaci na opravu starého památkově chráněného důlního díla, ačkoli je tato činnost v souladu s Programovým prohlášením Města. Při tomto rozhodování se neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo, ale použilo ničím neověřené tvrzení, že se jedná o nejbohatší spolek ve Zlatých Horách. Důkazem má být skutečnost, že počet řádně dokladovaných vstupenek na rozhledně Biskupská kupa se od předání jejího provozu našemu spolku zvýšil o řád.

 Vzápětí dává Město Zlaté Hory našemu spolku bez udání důvodu výpověď z této rozhledny.

Argumentuje-li Město, že KPZH nemůže být přiznán příspěvek na opravu památky, protože tuto činnost může financovat z provozu rozhledny a následně je provoz této rozhledny klubu odebrán, nezbývá než se domnívat, že Městu činnost KPZH vadí.

Která z činností to asi je? Členové KPZH s finanční podporou Města zprovoznili a předali Městu Městské muzeum i rozhlednu na Biskupské kupě, pro rozhlednu vytvořili samostatnou doménu s vysokou návštěvností, osadili věž meteostanicí, webkamerami a reflektory, iniciovali vytvoření hornického skanzenu v Údolí ztracených štol a v souvislosti s tím se podíleli na kompletním turistickém přeznačení regionu, spolupracovali na projektech hornického skanzenu i několika naučných stezkách, zřídili nebo se zasadili o realizaci řady dalších turistických zajímavostí, jako je zvonička na Rožmitále, odpočívadlo „U hříbku“, či historická tkalcovna na Rejvíze, obnovili provoz nejstarší horské poštovny v ČR a mnoho dalšího. Klub nejen svým názvem, ale i činností propaguje Zlatohorsko při prezentacích místních řemesel i veselého místního folklóru v ČR i v zahraničí, byl partnerem Města při realizaci projektu Multifunkční volnočasové centrum, pořádá nebo se podílí na řadě akcí, jako je Veselé tkalcování, Zlatohorský Klondike atd.

KPZH žádal Město o pronájem Městského muzea, aby mohlo být provozováno o víkendech. Zamítnuto. KPZH se zúčastnil výběrového řízení na pronájem rozhledny, kterou Město provozovalo s velkou ztrátou. Coby jedinému účastníku mu bylo vyhověno. Rozhledna nyní nese Městu čistý zisk 50 tis. Kč ročně. Ovšem na písemnou žádost o potřebné opravy Město nereaguje. KPZH žádal Město o pronájem Zlatokopeckých srubů s tím, že zavede celoroční provoz a zajistí ráz skutečného hornického skanzenu – zamítnuto. KPZH žádal Město o pronájem budov za muzeem s tím, že zde zřídí dílny historických řemesel – zamítnuto.

 Žádáme proto zastupitelstvo, aby:

 1. vysvětlilo, proč se při přiznávání dotace na akci, jež je v souladu s Programovým prohlášením Města, v našem případě neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo.
 2. pro doložení nezaujatého přístupu k našemu spolku provedlo srovnání našeho klubu s obdobnými organizacemi, a to: Jaké roční příjmy plynou Městu z pronájmu městských zařízení jiným spolkům a organizacím, jaké povinnosti vykazování příjmů ze vstupného mají ostatní spolky, jaké průměrné nájemné je obvyklé u jiných osob a organizací.
 3. se vyjádřilo, proč neupozornilo na jakékoli nedostatky v činnosti KPZH, pokud k jeho činnosti existují výhrady.
 4. se vyjádřilo, které z činností KPZH jsou na překážku vzájemné spolupráci, resp. nedělají Zlatohorsku dobré jméno.

„Tento Otevřený dopis je uveřejněn v Jesenickém týdeníku č. 17 ze dne 28. dubna 2015, neboť jeho zveřejnění v květnovém čísle měsíčníku Zlatohorsko (uzávěrka 20. dubna) zabránil starosta Zlatých Hor.“Dovětek k otevřenému dopisu KPZH napsaný Romanem Pavlíkem do jesenického týdeníku. Článek, jenž navazuje na otevřený dopis Klubu přátel Zlatých Hor zastupitelstvu města, upozorňuje na fakt, že hledání pravdy je zapeklitá věc, podobně jako hledání jehly v kupce sena. Dodávám, že takové hledání lze významně ztížit zejména následující taktikou:

Jak nenajít jehlu v kupce sena

 1. Odvrácením pozornosti od jehly a tvorbou zdání, že hledáme něco jiného. V našem případě je vytvořeno zdání, že klub si stěžuje na nepřidělení dotace, na níž není právní nárok. Skutečný podnět dopisu je tím zastřen. Podnětem totiž není nepřidělení dotace, ale (slušně řečeno) nelogický postup Města, jež argumentuje, že klub dotace nepotřebuje, protože si činnost může hradit z příjmů rozhledny. Vzápětí Město těmto příjmům zamezí. Klubu rovněž vadí nerespektování pravidel, která si pro tento účel zastupitelstvo schválilo. Pokud budu otevřeně porušovat pravidla, která sám vydávám, dávám špatný příklad všem ostatním.
 2. Navršením dalšího sena, které sice s problematikou okrajově souvisí (neb vše souvisí se vším), avšak hledání jehly zkomplikuje natolik, že už se v hromadě nikdo nevyzná. V našem případě se jedná o zapletení problematiky soukromé stavby u rozhledny, živnostníků v cestovním ruchu a lidských řečí, jež se proslýchají, takže čtenář neznalý problematiky je uvržen do neřešitelného guláše informací, které zcela zakryjí jádro pudla.
 3. Uvedením velmi jednostranných či neúplných informací. V našem případě uvedením faktu, že do pokladny klubu přiteklo za posledních 7 let 210 tis. Kč z pokladny Města. Není zde však uvedeno, že za stejnou dobu přiteklo do pokladny Města  350 tis. Kč z pokladny klubu (o přínosu a výsledcích činnosti klubu pro Zlatohorsko za toto  období zde z důvodu stručnosti nehovoříme).  Z otevřeného dopisu navíc vyplývá, že klub se cítí postupem Města dlouhodobě diskriminován vůči ostatním organizacím. Požaduje totiž srovnání s jinými organizacemi ve věci přístupu Města. Až po tomto srovnání budeme moci objektivněji posoudit, kde je ona pichlavá jehla ukryta.

Roman Pavlík člen KPZH

Originál článku naleznete  zde.

A tak se to jeví shora

Jako pověřený správce rozhledny na Biskupské kupě chci svým příspěvkem volně navázat na otevřený dopis mého kolegy v Klubu přátel Zlatých Hor (KPZH) Romana Pavlíka „Jak nenajít jehlu v kupce sena„

Nešel jsem na rozhlednu na Biskupské kupě s představou, že budu jen prodávat vstupenky .KPZH považuji za nástupce Zlatohorské sekce MSSGV, jehož členové a příznivci budovali na Jesenicku rozhledny, horské chaty, turistické stezky, ošetřovali prameniště a odměnou jim byla úcta spoluobčanů a podpora úřadů.

Na Biskupské kupě obnovili členové KPZH dvě staré turistické stezky, vytvořili nový mezinárodní okruh, vztyčili Kříž smíření a kříž Rudolfova díkůvzdání, vybudovali Heegerovu vyhlídku, společně s LČR zvětšili plochu parkoviště na Petrových boudách a umístili na něm samorost se značkami KČT.

Vlastními silami, bez dotací, bez podpory Městem Zlaté Hory.

Samotnou rozhlednu učinili členové KPZH bezpečnou prostřednictvím instalace zemnící sítě bleskosvodu, opravili přívodní el. kabel a čerpadlem přivedli vodu z pramene. Vybudovali nový ochoz, omítli a obložili dřevem vstup do rozhledny a obnovili provoz poštovny. Instalovali vlajkový stožár, reflektory, dalekohled, webkamery, meteostanici i volně přístupnou wi-fi. Okolí rozhledny upravili a osadili čtyřiceti lavičkami. Vytvořili prostor pro ohniště.

Mnohatunovou navážkou zpevnili 200 metrů příjezdové cesty.

Vlastními silami, vlastní technikou, bez dotací, bez podpory městem ZH.

Každoročně organizujeme mezinárodní akce, pořádáme novoroční výstupy, císařské dny a technicky podporujeme jiné české i polské akce u rozhledny. Návštěvníkům je rozhledna  přístupna od května do října každý den, při dobrém počasí od slunce východu do slunce západu. V zimě každý víkend, svátek, místní prázdniny.

V roce 2014 bylo prodáno více jak 28 000 ks vstupenek, jsme tak nejnavštěvovanější  rozhlednou Jeseníků (vzhledem k rozhlednám na Zlatém Chlumu, Cvilíně a Pradědu). Vlastními silami, bez dotací, bez podpory Městem ZH, ale ve spolupráci a s propagační podporou měst Glucholazy a Prudnik.

Skvělá, téměř kolegiální je spolupráce se správci LČR, Lasu Paňstvovych, zástupci měst a obcí v podhůří Biskupské kupy na obou stranách hranice, i původní obyvatelé se rádi zastaví. Do pokladny KPZH přináší věž ročně 60 000,- kč. Městu ZH hradí KPZH nájem rozhledny ve výši 50 000,- kč ročně. Odměnou od starosty Ráce ( starostou od r. 2002) za letitou práci je nám několik podivných výpovědí z rozhledny, jak písemných, tak slovních.
Téměř každým rokem přicházejí na rozhlednu různé kontroly na udání. Jeden z kontrolorů pronesl zásadní výrok: „ …někomu tady silně vadíte……“

Oslovuji nyní nejen Zlatohorské zastupitele, ale i návštěvníky rozhledny a prosím o chvíli Vašeho času. Zamyslete se prosím nad předloženými otázkami i žádostmi, nezaujatě a rozvážně suďte a reagujte :

 1. Proč je při tak rozsáhlé a dlouhodobě veřejně prospěšné činnosti KPZH neustále až komickým způsobem hledán jakýkoliv detail, který by bylo možno zveličit, následně KPZH dehonestovat a vypovědět z rozhledny?
  Žádám o předložení nájemních smluv s ostatními spolky a vysvětlení „třídních“ rozdílů uvedených v povinnostech nájemce dotčených nájemních smluv.
 2. Jaké mají připraveno iniciátoři výpovědi – zastupitelé Bitara a Tománek konkrétní, výhodnější řešení pro rozhlednu ve srovnání s činností KPZH, ve prospěch turistů i města ?
  A proč nevyzkouší své avantgardní myšlenky napřed na Zlatorudných mlýnech, provozovaných městem, které přes vyšší plošnou kapacitu návštěvníků, přes výrazně výhodnější přírodní podmínky a mohutnou propagaci městem mají uváděnou návštěvnost téměř o 1/3 nižší než rozhledna (denik.cz)?
  Žádám doložit písemně tato jejich řešení. Naopak nedoložení přesvědčivých podkladů v souvislosti s danou výpovědí jen posílí pochybnosti o objektivitě rozhodování městské rady.
 3. Proč město dlouhodobě nereaguje na naše připomínky ke stavu chátrající rozhledny? V našich silách je rozhlednu kompletně stavebně udržovat, ale ne při neustálé hrozbě výpovědí a neobvykle vysokém nájmu. Žádám vedení města o vysvětlení svého liknavého přístupu k údržbě rozhledny.
 4. Proč je vůbec nutno tímto vyhroceným způsobem a prostřednictvím tisku klást otázky a proč starosta Rác zavádí v souvislosti s rozhlednou cenzuru ?
  Žádám starostu Ráce o vysvětlení svého zákazu zveřejnění příspěvku KPZH ze dne 20.4.2015 ve zpravodaji „Zlatohorsko“.

K bodu 1. a 2. – Písemný návrh pánů Tománka a Bitary i nájemních smluv s dalšími spolky žádám k nahlédnutí do 15.6.2015 z důvodu přípravy na jednání zastupitelstva dne 22.6.2015 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999

Odpovědi na tyto otázky i otázky obsažené v otevřeném dopise KPZH by měly zaznít na veřejném jednání zastupitelstva 22.6.2015.
———————————————————————————————————————–
Technické sdělení.
Pro zachování nepřerušeného provozu rozhledny při ukončení nájmu uprostřed prázdnin vyzývám příslušné pracovníky města Zlatých Hor ku včasnému zahájení jednání ve věci připojení rozhledny na zemnící síť bleskosvodu, přívodu proudu a finanční náhrady za schválené práce na rozhledně.

V případě nedohody bude, bohužel, nutno postupně uvést okolní terén do původního stavu, proto považuji za nezbytné včasné upozornění Městem provozovatelům zařízení na rozhledně, že jejich zařízení bude počínaje 1.8.2015 ohroženo účinky atmosférické elektřiny a výpadky proudu. Toto varování se týká i návštěvníků rozhledny.

Naše rozhledna je nejstarší rozhlednou v Jeseníkách, je to dáma která přežila horlivé nacisty i devastující komunisty, pomozme ji přežít i současné kořistníky.
Je to na Vás, zastupitelé.

Tento článek je uveřejněn v Jesenickém týdeníku č. 22 ze dne 2. června 2015.

Mirek Petřík, pověřený člen KPZH pro rozhlednu Kaiser Franz Josef Warte na Biskupské kupě.
KPZH požádal o převedení rozhledny na Biskupské kupě do majetku Klubu přátel Zlatých
Hor, z.s.

zadost-o-vez

 

Článek v novinách idnes.cz

10. července 2015 vyšel článek novinách idnes.cz v rubroce olomouckého kraje. Přečíst si jej můžete zde! 1. Mirek Petřík napsal:

  Info pro pana Psotu.
  Smlouvu s Českou Poštou mám já, takže jen přemístím schránku a provoz Poštovny nebude nijak narušen, budu se jen více soustředit na budování turistické chaty vedle rozhledny.

 2. Naďa napsal:

  Dobrý den.
  Po přečtení slov „vzdělané“ p. Gabriely jsem nemohla než nabýt dojmu, že výše jmenovaná p. Začala dobře zná, tudíž o něm může bezostyšně prohlásit tato hanlivá slova. (známý demagog, nevzdělanec… e.t.c.)
  Mimo jiné mne udivuje jak se p. Gabriela ve svém článku za každou větou ohání zákony, zákonným ustanovením, protizákonnou činností a požaduje nechat vše prověřit orgánům činným v trestním řízení. Je pozoruhodná její angažovanost v této věci, a spíš to vypadá jako by si na dotyčném spolku a oněch dvou jmenovaných pánech chtěla zchladit žáhu.
  Nebo snad nějaké staré nevyřízené účty….?

  • Mirek Petřík napsal:

   Pro Naďu,
   svým způsobem je možno mít pro Gabrielu pochopení, Vláďa Začal ji namíchnul minimálně dvakrát, poprvé , kdy jako starosta ( 1994 -2002 ) vyhodil jejího kamaráda z městského úřadu poněvadž dotyčný kradl, a podruhé, kdy jako zastupitel ( 22.6.2015) hlasoval proti záměru jejich kamarádů připravit v rekreačním středisku Bohema pobyt islámským imigrantům . V obou případech připravil dotyčné o „príma kšeft“.
   Jeji zlobu vůči mé osobě chápu jako reakci na skutečnost, že rozhledna má bez jakýchkoliv dotací a podpory městem Zlaté Hory nejvyšší návštěvnost z rozhleden v Jeseníkách.
   A je poněkud komické, když si dotyčná žádá “ kontroly orgánů“ z důvodu, že jsme nejlepší a současně předpokládá, že správce berně srazí servilně podpatky a dle jejího přání nakluše na kontrolu .
   Ví velmi dobře, jak se věci s nájemní smlouvou mají, ví, že je záměrně nestandartní, ví, že je úmyslně napsána diskriminačně, ví, kdo ji psal, ví, jak se říká lidem, kteří zneužívají situace lidí v nevýhodné pozici, a pokud to neví, byl o nich natočen i film, jmenuje se “ Šmejdi “ .

   A je příznačné, že zastupitelé, kteří 22.6.2015 hlasovali PRO pobyt islamistů na Bohemě ve Zlatých Horách, hlasovali i PROTI prodeji rozhledny KPZH.

   Přeji všechno dobré.

   • Hezký den přeji.

    „Šmejdovina“ má v Česku bohužel zelenou ale věřím v dobrý konec ve prospěch KPZH….

    P.S. Pokud se ovšem věci budou vyvíjet jinak, vítám upřímně pokračování dostavby turistické chaty, která by se dozajista stala dominantou Bišovky, protože jestli nechá město ZH rozhlednu „padnout“, což se může klidně stát, a to nechci spekulovat o svých pocitech či jiných důvodech (není to jen o provozu od – do) bude chata pro příchozí, vítaným místem k odpočinku v těchto krásných a zároveň i náročně dostupných místech.
    Ne všichni tento „kopec“ bez urážky, dokážeme zdolávat s lehkostí mládí, dobrého zdraví nebo s pomocí automobilových přibližovadel.
    Zbývá mi jen, než popřát hodně sil a pevné zdraví k dokončení vašeho již započatého díla.

 3. Gabriela napsal:

  Nevím proč neustálé diskuse,stačí aby předseda p.Začal,známý demagog,ignorat a nevzdělanec dodržoval zákony této země.
  Tento spolek ze zákona nesmí podnikat,což jednoznační činí i dle uzavřené nájemní smouvy,je to trestní čin a je třeba,aby představitelé města splnili svou povinnost a podali trestní oznámení.Současně i s oznamením finančnímu úřadu pro kontrolu odvedených daní p.Petříkem.
  O výpovědi není rovněž co diskutovat,je přesně dle zákona !

  Ostatní dikuse jsou bezpředmětné,neboť spolek svou činnost vykonává dobrovolně a jako svého“ koníčka“.Nemá to nic společného s jakýmkoliv programovým prohlášením.

  Mimochodem p.Petřík jako člen spolku dle zákoných ustanovení nesmí vyvíjet ve spolku žádnou výdělečnou činnost,což jako pověřený správce vykonává.

  Myslím,že protizákonných činností má tento spolek více a bylo by již na místě nechat to prověřit orgánům činným v trestním řízení,obvzláště p.Petříka a p.Začřala !

 4. Jiří Psota napsal:

  Je něco nového po veřejném zasedání 22. 6. ?

  • Mirek Petřík napsal:

   Jen je zřetelnější záměr vedení města dostat rozhlednu do správy někoho vlivného.

   Budiž ke cti zastupitelů Jitky Vavrečkové, Františka Kalendy a Vladimíra Začala,
   že slušně, věcně a logicky argumentovali ve prospěch stavu a provozu rozhledny.

   Poziční reflektory jsou již vypnuty, kamery a meteo nechám běžet do poloviny července.

   • Jiř Psota napsal:

    A co poštovna, ta taky skončí? Jak tak sleduji diskusi, někdo cítí velké peníze. Ale takové věci, jako provoz rozhledny, to je především srdeční záležítost. Ono se brzo pozná, kdo, nebo kteří… Akorát to přinese hodně zlého. A Boží mlýny melou v poslední době celkem rychle.

 5. Fandím KPZH a to nejen v péči o rozhlednu, ale i v jiných projektech, které realizují nebo budou chtít realizovat. Zlatohorsko je kus nádherné země, kterou stojí za to zpřístupnit turistům. Poničeného je tam až dost. A přitom by město mohlo samo, nebo za přispění místních spolků tolik pro turismus udělat. Štoly, Žebračka atd. Místo toho jen opět smutné zprávy.

  Pokud je petice, rád jí podpořím. A KPZH přeji jen mnoho dobrého a hlavně by se potkalo s pochopením místních zastupitelů a představitelů města.

 6. Tomáš Kučera napsal:

  Vždyť to Česko. Dát Polákům rozhlednou, tam neexistuje žádné takové cirkusy jako u nás.

 7. Naďa napsal:

  Držím pěsti KPZH pro štěstí, a aby zvítězil zdravý rozum, vstřícnost a dobrá vůle…

 8. Vladimir Vanek napsal:

  Dobry den, na rozhlednu chodim „od nepameti“ a mel jsem tak moznost sledovat s jakym uspechem se turisticky zajem o rozhlednu, pod spravou pana Petrika, rozvijel. Je naprosto evidentni, ze enormni narust navstevnosti nastal diky peci a laskavosti s jakou se k teto cinosti postavil. At clovek prisel za jakehokoliv pocasi v jakykoliv den, tak byla rozhledna otevrena, k dispozici bylo zakladni obcerstveni a dobra nalada. Proto se rozhledna stala cilovym bodem spousty navstevniku. Cekal bych, ze tento fakt bude vzorem a inspiraci pro dalsi podobne aktrakce – napr. Zlatorudne Mlyny. Uz ani nepamatuji, kolikrat jsem udoli navstivil s prateli a jejich detmi a jen si ho zklamane prosli, protoze vse bylo zavreno.
  Pokud existuej nejaka petice za zachovani stavajici stavu, velmi rad se pripojim.

 9. Marek Czarnecki SP9UO napsal:

  Do tej pory myślałem że to tylko u nas takie numery…. No ale ze Zlatych Hor do Polski daleko nie jest ! Pozdrawiam mędrców z rady miasta. Długo musieliście nad tym myśleć.

 10. Terezie Gajdošová napsal:

  tak mi přijde že si někdo chce na Rozhledně pěkně namastit kapsu…